Conclusie craniosacraal therapie

Conclusie craniosacraal therapie

Onderstaand artikel beschrijft de basis van onze conclusie ten aanzien van craniosacraal therapie.

Craniosacraal therapie is één van de ruim 60 “erkende” alternatieve behandelingsmethodes.

Deze hebben met elkaar gemeen dat er geen wetenschappelijk bewijs is van de geneeskundige werking ervan. Dit wil niet zeggen dat patiënten er geen baat bij kunnen hebben. Vele therapieën zijn gestoeld op het in diepe ontspanning brengen van een patiënt. Hierdoor kan een patiënt stressvermindering ervaren, pijnlijke plekken voelen die in het hectische dagelijkse bestaan genegeerd worden, verdriet voelen, tot rust komen; simpelweg door stilgezet te worden. Als de methode die wordt toegepast geen schadelijke bijwerkingen heeft dan is met deze alternatieve wijze van behandelen niets mis.

Anders wordt het wanneer pseudowetenschap wordt bedreven. Wanneer claims gebruikt worden die niet onderbouwd zijn. Wanneer een geneeskundige werking beloofd wordt die op aannames zijn gebaseerd die niet kloppen. En helemaal kwalijk wordt het wanneer die aannames gepresenteerd worden als wetenschappelijke feiten.

Cranio sacraal therapie krijgt van  ons een voorlopig positieve beoordeling waar het gaat om afwezigheid van schadelijkheid voor de patiënt. Wel tekenen we hierbij aan dat het dan gaat om de mechanische cranio sacraal therapie. Het zijn zachte aanrakingen die geen schade aanrichten. De oneindige lijst van indicaties zijn voor het merendeel onzinnig. Cranio sacraal therapie onderscheidt zich niet van andere holisitische therapieën waarbij positieve effecten optreden door aanraking cq. massage cq het geven van aandacht en erkenning. Er is geen enkele aanwijzing voor het kunnen “werken” met het craniosacrale ritme.

Schadelijkheid kan ontstaan wanneer patiënten de indicaties te letterlijk nemen en deze therapie als vervanging van reguliere therapie ondergaan. Er zijn echter geen aanwijzingen dat cranio sacraal therapeuten  patiënten weghouden van de reguliere zorg op wat voor wijze dan ook. We willen wel pleiten dat er actiever gecommuniceerd wordt dat een cranio sacraal behandeling geen vervanging is van reguliere behandelingen. We hebben maar twee websites gevonden waarop deze mededeling vermeld stond.

De KNGF verklaart dat craniosacraal niet past binnen het domein van de fysiotherapie. Sterker nog, men distantieert zich ervan.
Het is op zijn minst dubieus dat craniosacraal therapeuten en hun beroepsvereniging schermen met de betrouwbare stevige basis die fysiotherapie is voor de cranio sacraal therapeut om hun vak goed te kunnen uitoefenen. Dit terwijl ook zonder de opleiding fysiotherapie een craniosacraal opleiding gevolgd kan worden.

Ten aanzien van de opleidingen. Er wordt geschermd met de term post-HBO. Dit suggereert dat er een HBO diploma behaald is voorafgaand aan deze opleiding. Voor de Peirsman academie geldt  alleen een havo of MBO diploma als toelatingseis. Ook het Upledger instituut hanteert deze eis niet meer strikt. De opleiding tot cranio sacraal counseler roept veel vraagtekens op. Het is tekenend dat deze informatie van de website is gehaald maar wel bestaat en gegeven wordt.

Beide opleidingen gebruiken zeer vele anatomisch medische termen om de behandeling te duiden. Hiermee wordt op zijn minst gesuggereerd dat er een medische grondslag is voor deze behandeling. Uitgaande van het feit dat het om een alternatieve behandeling gaat die geen medische grondslag kent is het ethischer om het handelen te beperken tot het verkrijgen van ontspanning. Hiervoor is verregaande medische terminologie niet nodig  en niet wenselijk omdat het  misleidend werkt. Onze conclusie is dat het zelfs schadelijk kan zijn.

De competenties en vaardigheden die door het volgen van de opleiding en nascholingen behaald worden zijn bijna onnavolgbaar. Er bestaat wel een verschil tussen de Peirsman academie en het Upledgerinstituut. De Peirsman academie profileert zich meer spiritueel en het Upledgerinstituut profileert zich meer wetenschappelijk.

Voor beiden geldt dat de meeste doelstellingen niet meetbaar zijn. En de wel meetbare doelstellingen zijn zo veelomvattend dat het nauwelijks is voor te stellen dat dit bereikt kan worden in een module van 4 of 5 dagen. Vooral het Upledger instituut begeeft zich nadrukkelijk op het gebied van de psychotherapie. Somato emotional release blijft een vaag begrip en wordt door beide opleidingen anders geinterpreteerd. De doelstellingen op het gebied van SER, DSM IV en trauma van het Upledger instituut staan vrijwel gelijk aan de doelstellingen van een opleiding tot psychotherapeut die 6 jaar duurt. De craniosacraal therapeut bezit deze vaardigheden na 320 SBU (11,5 ECT’s) Zelfs als we meenemen dat SER en DSM IV onderdeel is van de totale opleiding waarbij eisen worden gesteld aan uitgevoerde en ondergane behandelingen komen we nog niet veel verder. Er bestaat geen eis ten aanzien van het aantal mechanische versus psychotherapeutische behandelingen of een mix van beide.  Een vergelijking is de opleiding aan de Nederlandse academie voor Psychotherapie. Ook een opleiding die tot het alternatieve segment behoort. Hier is de studiebelasting 85 ECT’s.

Psycho-trauma, en DSM IV horen niet binnen deze beroepsgroep thuis. Het is zeer kwalijk dat een beroepsgroep eigen cursussen gaat ontwikkelen vanuit een niet geschooldheid en daarmee zichzelf een competentie toedicht die er niet is. We hebben geen bezwaar tegen “heling” op grond van holistische zienswijzen en behandelingen. Wel dat reguliere opleidingen omzeild worden door geveinsde deskundigheid. Iedere alternatieve therapeut staat het vrij om zichzelf tot deskundige te benoemen op grond van “autodidactische scholing”. Dat gebeurt ook binnen deze beroepsgroep. Onze conclusie dat op dit vlak craniosacraaltherapie het meest schadelijk kan zijn.

Er wordt door het gebruik van vele gangbare medisch anatomische terminologie een medische deskundigheid gesuggereerd die wordt ingezet om aannemelijk te maken dat men kan “praten” met het immuunsysteem, met de hersenen, met de stamcellen en op die  manier alle problemen kan helpen oplossen. Holistische visies worden kracht bijgezet door ze met medische terminologie te onderbouwen.

Ook misleidend is het aanhalen van wetenschappelijk onderzoek dat er  niet is en waaraan vooral RCN therapeuten zich schuldig maken. Ook wordt er al jarenlang de bewering gedaan dat men bezig is met wetenschappelijk onderzoek. Dat de resultaten zullen volgen maar er verschijnt  niets. De slogan die al jarenlang in iedere publicatie opduikt is “meten is weten”. Maar vooralsnog  wordt er niets gemeten. En toch weet men alles. Zie voor een uitgebreide beschrijving “Craniosacraal wetenschappelijk weerlegd”.

Om zich te onderscheiden en geloofwaardigheid te betrachten worden de meest uiteenlopende claims gebruikt. Een medicus als grondlegger en het gebruik van zoveel mogelijk ingewikkelde medische termen is zo’n manier. Cranio sacraal therapie heeft hier niet het patent op maar gaat wel heel ver in het misleiden van patënten. Er wordt gebruik gemaakt van afwisselend wetenschappelijke en holistische overtuigingen.

Ondanks de niet schadelijkheid van de zachte aanraking is onze conclusie een negatief advies op grond van  misleiding en het aanmeten van competenties die niet aanwezig kunnen zijn gezien de geringe opleiding . De helende werking van aanraking, zachtheid, massage, respect en tijd voor de patiënt wordt ook door andere therapieën bereikt die in onze ogen meer congruentie hebben met de holisitische grondslag en in die zin eerlijker zijn in hun doelstellingen. Ten aanzien van psychotherapie vinden we de mogelijk toe te brengen schade wel zorgelijk.

Het craniosacrale systeem als het universum van de gezondheid van de patiënt beschouwen is eenzijdig en staat haaks op de intelligentie die aanwezig zou moeten zijn. Hierin wordt hun grondlegger Dr. John Uplegder gevolgd. Arrogantie staat haaks op holisme en is een valkuil voor iedere beroepsgroep die moet vechten voor erkenning. Men staat niet meer open voor invloeden van buitenaf maar vecht “gezamenlijk” voor standpunten die bijna megalomaan worden.

Als je de enorme competentielijst bekijkt en de enorme lijst van indicaties dan vraag je je af of er nog wel reguliere artsen en therapeuten nodig zijn.

Hoewel de Peirsman Cranio sacraal academie zich minder uitspreekt in gangbare termen binnen de geldende wetenschap laten ook zij met onderstaande uitspraak zien waar de craniosacraal therapie in hun overtuiging staat: Aan de top op elk gebied van gezondheid ziekte, preventie, psychopathologie, immunologie, vasculaire therapie, hersentherapie, neuropsychologie, neuropathologie, traumatherapie, psychotherapie, faciale therapie, traumatologie, endocrinologie,  neurotherapie, levensvraagstukken, zingeving, spiritualiteit, enz.

In het licht van bovenstaande past de uitspraak op de website van de Peirsman cranio sacraal academie:

“als Cranio Sacraal Therapeut behoor je tot een van de meest geavanceerde gezondheidswerkers op aarde waarin je thuis bent in de meest nieuwe ontwikkelingen op anatomisch-, immuun-, en hersenwerktherapieën.
Bovendien zal je een specialist worden op communicatief niveau zodat je ook alle emotionele of psychische problemen die zich aandienen zal kunnen begrijpen en behandelen.”

We stellen ons voor wat er zou gebeuren met een reguliere arts die de volgende uitspraak zou doen:

“Ik behoor tot één van de meest geavanceerde artsen op aarde. En  ben specialist op het gebied van de gehele anatomie, het immuunsysteem en de hersenen en ik ben op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op deze gebieden.

We stellen ons voor wat er zou gebeuren met een psyhotherapeut die zou zeggen:

“Ik ben een specialist op communicatief niveau en kan alle emotionele problemen begrijpen en behandelen. Daarnaast kan ik alle psychische problemen begrijpen en behandelen”.

De craniosacraaltherapeut is tegelijkertijd bovenstaande arts en psychotherapeut en heeft dit bereikt middels een opleiding met een studiebelasting van 30 ECT’s.

Een conclusie ten aanzien van craniosacraaltherapie van onze kant is bijna niet meer nodig. Een beroepsgroep die zichzelf bijna malagomaan presenteert.