Vertrouwenspersoon RCN beschaamt vertrouwen

Vertrouwenspersoon RCN handelt vanuit belang aangeklaagde therapeut en stuurt vertrouwelijke mails door aan verweerster en haar advocaat.
Vertrouwenspersoon RCN was niet neutraal en beschadigt patient hiermee.

De aan een patient toegewezen vertrouwenspersoon werkte samen met aangeklaagde therapeut en had nauwe banden met de craniosacraal therapeut die als supervisor bij de behandeling betrokken was. Bovendien stuurde hij e-mails van de patient door aan de aangeklaagde craniosacraal therapeut.

Patient heeft hierover een klacht ingediend. Een half jaar na het indienen van deze klacht met bewijsvoering dat mails waren doorgestuurd wees het bestuur RCN de klacht af.

Zij lieten weten het niet nodig te vinden om deze klacht nader te onderzoeken. Waarom men dat niet nodig vond werd niet gemeld.

Het is triest dat een traumapatient zo gehertraumatiseerd wordt door de craniosacraal therapeut, de vertrouwenspersoon RCN, de craniosacraal supervisor en de directeur van het Upledgerinstituut.

Het betreft hiermee de “top” van de craniosacraal therapie zoals ze zichzelf beschouwen. En daarmee zo ernstig omdat het blijkbaar in de cultuur van de beroepsgroep zit om fouten niet te willen toegeven en geen idee te hebben wat traumatherapie betekent. Traumapatienten, zeker waar het gaat om vroegkinderlijke trauma’s, zijn geschaad in hun vertrouwen, geschaad  in een  veilige afhankelijkheid. Als dat opnieuw gebeurd in therapie dan kan de gehele therapie als mislukt beschouwd worden met nog een hertraumatisering erbij.

vertrouwenspersoon

Het reglement vertrouwenspersonen stelt het volgende:

Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor Vertrouwenspersonen.

Geen van onderstaande 6 punten zijn nageleefd. Hoe is het mogelijk dat de klacht niet in behandeling is genomen.

http://Bron: http://www.openbaarbelang.nl/uploads/files/1/Vertrouwenspersoon%20.pdf

  1. De Vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met de klager/klaagster of andere personen dieeen beroep doen op hem/haar of tot wie hij/zij zich richt. Daarom belooft de Vertrouwenspersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem/haar bij de uitoefening van zijn/haar rol als Vertrouwenspersoon ter kennis komt.
  1. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als de klager/klaagster of andere persoon/personen schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding, of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn, zoals in 3 omschreven.
  1. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken kan de Vertrouwenspersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:

a. alles is in het werk gesteld de toestemming van betrokken persoon te verkrijgen,

b.  de Vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding,

c. er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen,

d. het is vrijwel zeker dat het niet-doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren,

e.  de Vertrouwenspersoon is ervan overtuigd dat de doorbreking van de geheimhouding de schade aan betrokkenen of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

  1. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de Vertrouwenspersoon zijn/haar redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken.
  1. De Vertrouwenspersoon brengt betrokkene op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen.
  1. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de Vertrouwenspersoon betrokkene onverwijld naar een andere  instantie